100 éve a gyermekekért

Kórházunk 2014-ben és 2015-ben is az Év Kórháza.

1997. évi LXXXIII törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1996. évi LXXV. Törvény
A munkaügyi ellenőrzésről szóló

10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet
Rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

35/2005 (VIII.26.) EÜM. Rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

54/2005 (XI. 23.) EÜM. Rendelet
Az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek kiadásáról

25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról

2006. évi CXXXII. Törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

287/2006. ( XII.23.) Korm. rend.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

284/1997. ( XII.25.) Korm. Rend.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

45/2006. (XII. 27.) EÜM. rend.
a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről

46/2006. (XII.27.) EÜM. rend.
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltétel60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

2003.évi LXXXIV. Törvény
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2007.évi CLII.törvény
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2005.évi LXXXVIII.törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

45/2007. ( III. 20. ) Korm. rendelet
az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről

43/1999. (III.3.) Korm. rend.
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai

47/2004. (V.11. ) ESZCSM rendelet
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kéréseiről

162/2009,(VIII.3.) korm. rendelet
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról.

49/2009./XII.29. ) EüM rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

33/2009. (X.20.) EüM. rendelet
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

57/2009. (XII.30.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

39/2010. (II.26.) Korm. rendelet
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

2011.évi XLI. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

23/2011. (V.18.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

2011. évi CVI. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

170/2011- (VIII.24.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

2011 CXCI törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

2012. évi I. törvény( 2012 07.01.-től )
A munka törvénykönyvéről

2011. évi CCXI. törvény
A családok védelméről

2011 évi CLXVII törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról

16/2012. (II.16.) Korm. rendelet
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

6/2012.(II.14.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.18.) EüM rendelet módosításáról

46/2012. (III.28.) Korm. rendelet
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvos-technikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

2012. évi CXXXIV. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

37/2013. (V.28.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról

438/2013. (XI.9.) Korm. rendelet
A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról

2013. évi V. törvény
A Polgári Törvénykönyvről

17/2014. (V.30.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

24/2014. (VII.22.) AB határozat
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

49/2014. (V.6.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

250/2014. (X.2.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

285/2014. (XI.20.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

376/2014. (XII.31.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosításáról

12/2015. (IV.10 ) EMMI utasítás
A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól

2015. évi CXLIII törvény
A közbeszerzésekről.

2015. évi CXLIX törvény
A Magyarország 2015. évi központ költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

2015. évi CLXIII. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről.

44/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról.

45/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

333/2015. (XI.10.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról.

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

2015. évi CLXXX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.

2015. évi CLXXXVI. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról.

400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról.

56/2015. (XII.17.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról.

2015. évi CCXXIV. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CCXXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról.

413/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról.

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.