100 éve a gyermekekért

Kórházunk 2014-ben és 2015-ben is az Év Kórháza.

Kiváló Országos Intézet 2019 elismerő címet kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1997. évi LXXXIII törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1999. évi XLII. törvény

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2003.évi LXXXIV. Törvény
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2005.évi LXXXVIII. törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről

2006. évi CXXXII. Törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2007.évi CLII. törvény
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2011. évi CVI. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011 CXCI törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról

2011. évi CCXI. törvény
A családok védelméről

2011 évi CLXVII törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról

2012. évi I. törvény
A munka törvénykönyvéről

2012. évi CXXXIV. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2013. évi V. törvény
A Polgári Törvénykönyvről

2015. évi CXLIII törvény
A közbeszerzésekről.

2016. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról

2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

2020. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló

10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet
Rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

35/2005 (VIII.26.) EÜM. Rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

287/2006. ( XII.23.) Korm. rend.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

284/1997. ( XII.25.) Korm. Rend.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

45/2006. (XII. 27.) EÜM. rend.
a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről

46/2006. (XII.27.) EÜM. rend.
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltétel60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

45/2007. ( III. 20. ) Korm. rendelet
az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről

43/1999. (III.3.) Korm. rend.
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai

47/2004. (V.11. ) ESZCSM rendelet
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kéréseiről

162/2009,(VIII.3.) korm. rendelet
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról.

49/2009./XII.29. ) EüM rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

33/2009. (X.20.) EüM. rendelet
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

57/2009. (XII.30.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

39/2010. (II.26.) Korm. rendelet
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

9/1993. (IV.2.) NM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

170/2011- (VIII.24.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

16/2012. (II.16.) Korm. rendelet
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

2/2004. (XI.18.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról

17/2014. (V.30.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

24/2014. (VII.22.) AB határozat
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

49/2014. (V.6.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

250/2014. (X.2.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

12/2015. (IV.10 ) EMMI utasítás
A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól

2015. évi CXLIII törvény
A közbeszerzésekről.

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

2015. évi CLXIII. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről.

44/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról.

45/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól