100 éve a gyermekekért

Kórházunk 2014-ben és 2015-ben is az Év Kórháza.

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Neve: Heim Pál Gyermekkórház

Székhelye: 1089 Budapest, Üllői út 86.

Postacíme: 1958 Bp. Pf. 66.

Központi telefonszám: +36-1-459-9100

Fax: +36-1- 459-9154

E-mail: titkarsag@heimpalkorhaz.hu

honlapja: www.heimpalkorhaz.hu

 

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: +36-1- 210-0711

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra, SZMSZ SZMSZ

Alapító okirat Alapító okirat

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/

Titulus Név Telefonszám
Bőrgyógyászati Osztályvezető Főorvos Prof. Dr. Szalai Zsuzsanna 061 459 9100 / 1300
CT Intervenciós és Radiológiai Osztályvezető főorvos Prof. Dr. Harkányi Zoltán 061 459 9215
harkanyi@heimpalkorhaz.hu
Gasztroenterológia és Nephrológia Osztályvezető főorvos Dr. Lőrincz Margit  
Gyermek Bel- és Tüdőgyógyászati Osztályvezető főorvos Prof. Dr. Szabó László 061 459 9100 / 1106
lszabo@heimpalkorhaz.hu
I. számú Gyermek Sebészeti és Traumatológiai Osztályvezető főorvos Dr. Sárközy Sándor  
Központi Anesztheziológiai és Intenzív Osztályvezető főorvos Dr. Kiss Gabriella 061 459 9100 / 1133
gkiss@heimpalkorhaz.hu
Központi Laboratórium Osztályvezető Főorvos Dr. Rimanóczy Éva 061 459 9126
eva.rimanoczy@heimpalkorhaz.hu
Neurológia Osztályvezető főorvos Dr. Rosdy Beáta Ph.D 061 459 9100 / 1384
idegrendelo.heim@gmail.com
Onkológiai Osztályvezető főorvos Dr. Péter György  
Orthopédiai Osztályvezető főorvos Dr. Marschalkó Péter 061 459 9107
mars@heimpalkorhaz.hu
Röntgen, Ultrahang Dr. Polovitzer Mária 061 459 9200
polovitzerm@gmail.com
Sürgősségi Betegellátó Osztályvezető főorvos Dr. Bognár Zsolt 061 459 9232
Szemészeti Osztályvezető főorvos Dr. Túri Éva 061 459 9100 / 1329
eva.turi@heimpalkorhaz.hu
Toxicológia Osztályvezető főorvos Dr. Almássy Zsuzsanna  
Urológiai Sebészeti Osztályvezető főorvos Dr. med.habil Kiss András Ph.D. 061 459 9299
kissandras@heimpalkorhaz.hu
Anesztheziológiai és Intenzív Osztályvezető főorvos Dr. Székely Emőke 061 450 3741
Csecsemőgyógyászati Osztályvezető főorvos Dr. Fekete Ferenc http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/
II. számú Gyermek Belgyógyászati Osztályvezető főorvos Dr. Fekete Ferenc http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/
Koraszülött Osztályvezető főorvos Dr. Fekete Ferenc http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/
Fül- Orr- Gégészeti Osztályvezető főorvos Prof. Dr. Katona Gábor Ph.D. http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/
Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztályvezető főorvos Dr. Sófi Gyula 061 459 9100 / 9234
Felvételi Iroda Vezető Schneidler Margit 06-1-459-91-12
felveteliiroda@heimpalkorhaz.hu
Intézeti gyógyszertár – Főgyógyszerész Tripponné Dr. Molnár Andrea 06-1-459-9159
Dietetikai Szolgálat – élelmezésvezető Terényiné Marinov Ágnes 06-1-459-9100 / 1181
Anyatejgyűjtő Állomás – Vezető Tasi Zsuzsanna 06 1 349 8574
anyatej@heimpalkorhaz.hu
Anyaggazdálkodási Osztályvezető Kovalenko Alexandra 06-1-459-9139
Humánerőforrás-Gazdálkodási Osztályvezető Tóth Katalin 06-1-459-9118
Ellátási Osztályvezető Kovalenko Valentyn 06-1-459-9100 / 1342
Pénzgazdálkodási Osztályvezető Huszár Mónika 06-1-459-9100 / 1315
Informatikai Vezető Szőke Attila 06-1-459-9100 / 1201
Műszaki Osztályvezető Friss András 06-1-459-9100 / 1423
Finanszírozás Vezető Benkő József 06-1-459-9196
Pathológia Osztályvezető Dr. Vass Viktória 06-1-459-9119

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkárság

Titkárságvezető: Gergely Ibolya

Telefon: +36-1- 210-0711

Fax: +36-1- 459-9154

E-mail: titkarsag@heimpalkorhaz.hu

Hétfőtől – Péntekig (munkanapokon) 8-15 óra között

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

postacíme: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

Telefonszám: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

E-mail: aeek@aeek.hu

honlapja: www.aeek.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közalapítvány nincs

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve: Gyógyhírek

Szerkesztőség és kiadó: Heim Pál Gyermekkórház

Címe: 1089 Budapest, Üllői út 86.

Főszerkesztő: Heim Pál Gyermekkórház Főigazgatója

http://gyogyhirek.hu/

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3

Központi telefonszám: +36-1-795-1001

Fax: +36-1- 795-0151

E-mail: miniszter@emmi.gov.hu

honlapja: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

jogszabályok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szervezeti struktúra, SZMSZ SZMSZ

Térítési díjszabályzat

Rendelések

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadványai: Gyógyhírek

Téma: Egészségügyi szakemberek által írt cikkeken keresztül a szülők hasznos segítséget kapjanak ahhoz, hogy gyermekeik egészségét megőrizzék, a tüneteket felismerjék és ha szükséges, időben forduljanak orvoshoz.

Hozzáférés: www.gyogyhirek.hu

A kiadvány ingyenes

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi vezető: Dr. Nagy Anikó

http://heimpalkorhaz.hu/vezetoseg/

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Éves költségvetések:

Éves költségvetési beszámolók:

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)